Повече за КуБуФо

„Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество“ преследва следните цели:

– да подпомага просветното, културното и стопанското развитие на гражданското общество в Република България и чужбина;
– да стимулира междукултурен и творчески обмен на опит, умения и идеи;
– да предоставя възможности за съвременно и ефективно професионално обучение в различни области от ключово значение за развитието на културния и бизнес потенциал на гражданското общество като: култура, културен обмен и мостове, обучение и изкуство;
– да популяризира новите технологии и подходи в сферата на обучението и практиката, чрез „учене за цял живот“, формално и неформално обучение, „обучение на работното място“, практически опит и други;
– да обединява творци от различни области на съвременните изкуства и да създава условия за изява и да популяризира работата на млади творци;
– да насърчава иновативни идеи и нови форми на изкуство и обучение;
– да организира конференции, семинари и работни срещи по въпросите на развитието на културния и бизнес потенциал на гражданското общество.

За постигането на своите цели, КуБуФо извършва следните дейности:

– реализира проучвания и анализи според нуждите на членовете и партньорите на Фондацията;
– привлича експерти, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на Фондацията;
– привлича нови членове, популяризира и разширява дейността на Фондацията;
– изгражда бази данни с организации, творци, проекти, събития и други, свързани с традиционните и съвременните изкуства, формалното, неформалното и професионалното обучение;
– организира и провежда обучения включващи традиционни и неформални подходи;
– разработва и издава информационни и обучителни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си;
– организира и провежда семинари, конкурси, уъркшопи на различни теми, фестивали, изложби, концерти и други;
– осъществява различни изследователски програми, проекти и инициативи;
– осъществява експертна и консултантска дейност;
– участва при разработване и реализацията на проекти като водеща организация или организация партньор;
– осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина;
– осъществява всякакви помощни дейности за постигане на целите на Фондацията, които не противоречат на националните закони.

Skip to content