Проекти

Проекти

Проекти, стартирали през 2020г.

Проект „4-минутни бариери – Насърчаване на приобщаването на младежи с нарушено зрение чрез спортни методологии и спортни дейности“ /Four-minute barriers – Foster the inclusion of visually impaired youngsters through sport methodologies and sport activities/, подкрепен от програма Erasmus+, Programme SPO – Sport, Action SCP – Collaborative Partnerships, Номер на проекта: 613251-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SCP и период на изпълнение 1 януари 2020 – 31 декември 2021.

Проектът „4-минутни бариери“ цели да постигне включване на младежи с нарушено зрение посредством организиране на спортни дейности, които включват зрящи хора и хора с нарушено зрение.

Проектът стъпва на идеята, че насърчаването на хората с нарушено зрение, и особено децата, да участват в спортни занимания е от фундаментално значение за тяхното:

 • двигателно развитие и свързаните с това двигателни умения;
 • ментално развитие, включващо пространствена ориентация, конструиране на движения;
 • психологическо здраве, подобряване на увереността и приемането на самия себе си;
 • социални умения, свързани с висококачествено включване в обществото и добро здраве.
 

Сайт на проекта: https://4mbarriers.eu

Проекти, стартирали през 2019г.

Проект p.s.SMILE „Изграждане на социо-емоционален капацитет в образователни институции от сферата на предучилищното и началното училищно образование“, с продължителност 3 години, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2019-1-LT01-KA201-060710.

 

Сайт на проекта: http://smile.emundus.lt

Проект p.s.SMILE има за цел:

 • Предоставяне на учители и родители на ефективни инструменти за по-успешно насочване на социо-емоционалното развитие на техните деца
 • Създаване на ръководства за обучители с цел да им бъде предоставено знание и умения за подкрепа на социо-емоционалното развитие на децата в началните форми на образование
 • Развиване на онлайн платформа за събиране и разпространение на материали сред участващите страни
 • Повишаване на осъзнатостта относно значението на социо-емоционалното развитие

Проектът е ориентиран към деца на възраст между 6 и 10 години и техните преподаватели и родители.

Проект „Независими младежи с нарушено зрение: социално включване чрез социално предприемачество“ (V.I.V.A. – Visually Impaired youth with Vested Autonomy – Social inclusion via social entrepreneurship), финансиран по програма Еразъм+ с номер 2018-3-RO01-KA205-060985.

Сайт на проекта: https://www.viva-erasmusplus.eu

Проект VIVA цели да повиши капацитета на младежи с нарушено зрение да стартират социално предприятие, за да могат да постигнат независимост за себе си и за други младежи в неравностойно положение. 

Този повишен капацитет ще включва стабилни теоретични и практически умения в сферата на социалното предприемачество, овластяване чрез автономност и потенциал за допринасяне към обществото и европейските ценности, както и подобрени междукултурни умения. Освен това проектът цели да развие капацитета на НПО и социалните партньори, работещи с младежи с нарушено зрение, да насърчават развитието на умения, свързани със социално предприемачество. март тази година стартира

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, изпълнява този 2 годишен проект с помощта на още 2 партньора от България: International council for cultural centers и Национален рехабилитационен център за слепи, Пловдив.

Проекти, стартирали през 2018г.

Проект – „Culture and Peer-Learning for Development Education – to engage Youth for SDGs on climate change, children rights and migration, focusing on refugee issues“ – който партньорството нарича накратко CULPEER4CHANGE!

 • Проектът е подкрепен по програма EuropeAID DEAR и ключово действие 2: Global Learning education and advocacy projects led by a Local Authority or Association of LAs (страни членки на ЕС).
 • Координатор на CULPEER4CHANGE е Градската управа на Кьолн, а партньорите са не само НПО и местни власти от Европа, но и културни и артистични социални предприятия от т.нар. Глобален Юг.
 • Номер на проекта: CSO-LA/2018/401-796
 • Период на изпълнение: 01.02.2019 – 31.01.2022
 • Сайт на проекта: https://culpeer-for-change.eu 
Проект „Ефективни методи за диалог между поколенията от новото хилядолетие и преподаватели и работодатели“ 
Проект „Ефективни методи за диалог между поколенията от новото хилядолетие и преподаватели и работодатели“ (“Effective dialogue methods among the millennium generation and the teachers, employers”) – програма Erasmus+, номер на договора 2018-1-LV01-KA202-046990, който партьорите наричат „Millennials and post-millennials”. 

Целите на проекта са да развие, тества и реализира методи за преподаване и учене, които подобряват диалога между младежите от поколенията от новото хилядолетие и преподавателите и работодателите. ФРКБПГО започна работа по него от ноември 2018г. Продължителност 2 години. 

Сайт на проекта: http://dialouguewithmills.com/en/

Проект Our S.C.O.P.E. - Our Self Consciousness on Peer Education (подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - Nr. 2017-3-IT03-KA205-012194).
Facebook страница: https://www.facebook.com/ourscoperasmus/ 

Проекти, стартирали през 2017г.

Проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение“, финансиран от Европейски съюз и Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът е с договор номер BG05M9OP001-4.001-0010-C01 и краен срок за изпълнение – 31.12.2018г.

Партньори на ФРКБПГО са СУУНЗ „Луи Брайл“, София, СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, Варна и Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение.  Подробности и актуална информация за проекта можете да намерите на сайта: https://www.appliedtheatre-cubufoundation.eu

Период на изпъление от октомври 2017г. до декември 2018г. 
Структурни фондове на ЕС – Единен информационен портал: http://www.eufunds.bg

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/

Проект “Pathway through religions” (подкрепен по програма Erasmus+, номер2017-1-IT02-KA201-036784). Подробна информация за проекта и резултатите от него: https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org

Проекти, стартирали през 2016г.

Проекти, стартирали през 2016г.

Проект CULPEER for integration: Cultural and peer-learning approaches for successful integration of disadvantaged youth and refugees at school level / CULPEER за интеграция: Подходи за културно и взаимно обучение в училищата за младежи в неравностойно положение и бежанци“. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество изпълнява проекта в продължение на 2 години – начало октомври 2016г. Подробности за проекта можете да откриете на неговия сайт: https://culpeer.eu/en/ 

Проект 2IMINED – „Improving the initial education of adult immigrants“ / „Подобряване първоначалното образование на възрастни имигранти“ – подкрепен по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за иновации и обмен на добри практики – обучение на възрастни, който бе реализиран в рамките на период от 2 години, стартирайки през октомври 2016г. ФРКБПГО изпълнява проекта като официален партньор за България. Подробности за проекта можете да откриете на сайта: http://migis.eu

Проект HealthEDU („INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION“ / „Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196. От октомври 2016г. в продължение на 2 години ФРКБПГО изпълнява проекта и обхваща близо 50 училища и детски градини в цялата страна. Подробности за проекта можете да откриете на неговия сайт http://healthedu.emundus.eu

Проекти, стартирали през и преди 2015г.

Проект LEAF – Learning families (Семействата се учат), подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ – номер на договора 2015-1-UK01-KA201-013815, ФРКБПГО изпълнява в продължение на 2 години в периода 2015-2017.

Кратко описание на проектната идея и реализирани дейности, както и концепцията за модулите, които са предложени на вниманието на училищната общност в България, можете да откриете в приложената тук брошура.   

Проект „Not only fair play” /„Не само честна игра”/, одобрен по програма Еразъм+ с водеща организация I.P. Datini (Италия). Номер на договора 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SC. От април 2015г. в продължение на 2 години, заедно с партньори от още 7 страни, ФРКБПГО изпълнява проекта. Подробности за проекта можете да откриете на неговия сайт: https://notonlyfairplay.pixel-online.org

Проект „V.I.S.I.ON: Visual Impairment Social Inclusion ON“, подкрепен от програма Erasmus+, KA2 и българската национална агенция Център за развитие на човешките ресурси. Сайт на проекта: www.vision-erasmusplus.eu. От края на 2014г. в продължение на 2 години, заедно с партньори от 5 държави, ФРКБПГО изпълнява проекта. Проектът е идентифициран от ЕК като „история на успеха“, а от Национална агенция ЦРЧР – като „добра практика“.

Проект „FOCAL – Fostering cultural heritage for bridging intergenerational dialogue”/”FOCAL – Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот на ЕС. От септември 2012г. в продължение на 2 години, ФРКБПГО работи по неговото изпълнение. Повече информация за проекта – тук.

Проект Иновативни подходи за идентифициране и отговаряне на потребности от професионално обучение на младежи в неравностойно положение”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Номер на договора  BG051PO001-7.0.01-0014-C001.
Информация за проекта със синопсис на английски и немски и представяне на дейности и резултати.

Резултати за сваляне.

 • Сравнителен анализ на развитието в Германия и България в сферата на професионалното обучение и възможностите на дистанционното обучение и културното и взаимно обучение. Свалете тук версии на български, на английски и резюме на немски.
 • Анализ на използваните методи за проучване на потребностите от обучение на младежи в социално-икономическа изолация – национални анализи за България и Германия и сравнителен анализ. Свалете тук версии на български, английски и резюме на немски език. 
 • Анализ на използваните методи за изготвяне на обучителни програми за младежи в социално-икономическа изолация – национални анализи за България и Германия и сравнителен анализ. Свалете тук версии на български и английски. 
 • Изготвени плакатброшура и 2 информационни статии
 • Изработен регулярен електронен бюлетин – 6 издания.
 • Проведено учебно посещение в Кьолн, Германия за обмяна на опит в рамките на 4 дни. Тук можете да намерите изчерпателен доклад от учебното посещение.
 • Експертна оценка на селекция на добри практики за внос от Германия. Тук може да намерите трансферираните практики.

Проект „Укрепване на креативното сътрудничество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, по програма EuropeAid. Номер на договора между водещата организация – градска управа на Кьолн, Германия и ЕК –  DCI-NSAED/2011/234-515.

Тук можете да откриете:

Информация за проекта

Изпълнените през 2012г. дейности от ФРКБПГО и доклад за посещението на южноафриканската група MUKA Project

Изпълнените през 2013г. дейности от ФРКБПГО и доклади на български и английски за посещението на бразилската група Treme Terra

Изпълнените през 2014г. дейности от ФРКБПГО

Всички изработени по проекта обучителни материали

Проект: Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми, номер на договора  LLP-2009-GRU-LP-14 – http://peerlearning09.blogspot.com

Тук можете да откриете:

Информация за изпълнението на проекта
Компендиум
Концепция
Доклад за оценка на проекта

YES Theatre (5)