Проекти

Проекти

Проекти, стартирали през 2022г.

Проект "The Pitch": от опъването на палатката до представянето на идеята

KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth. Проект, подкрепен от Българската национална агенция ЦРЧР по програма Еразъм+. Продължителността на проекта е от 01/03/2022 до 01/09/2023. Линк към резултатите на български език: http://cubufo.cubufoundation.com/?p=3150

Линк към всички резултати на английски език: https://cubufo.cubufoundation.com/?p=3145&lang=en Организациите, които са членове на това партньорство са:

·    Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, България

·    Asociatia Nevazatorilor din Romania Filiala Judeteana Arad, Румъния

·    Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Италия

·    Sports Union for the Blinds “Pirsos”, Гърция

·    ARTEVELDEHOGESCHOOL, Белгия

·    A.P.S. Loto Fiorito, Италия

Какво ЦЕЛИМ да постигнем и КАК?

· Насърчаване на активното гражданство, инициативността на младите хора и младежкото предприемачество, включително социалното предприемачество

· Подкрепа за включването и многообразието във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта

·  Околната среда и борбата с изменението на климата

Проектът има за цел да подсили и подкрепи чувството на зрително затруднени младежи за инициативност и предприемачество чрез създаване на безопасна среда, ориентирана към учене от връстници, която може да улесни тестването и валидирането на идеите за социално предприемачество. Също така се стреми да насърчава включването на млади зрително затруднени хора чрез разработване на насоки за организиране на пешеходен туризъм за обучение на връстници, включващ незрящи и зрящи младежи заедно, отивайки на целенасочено пътуване и учейки се един от друг по пътя.

Дейност 1: Планиране и подготовка на нашите семинари за социално предприемачество и саморазвитие и повишаване на осведомеността. Всичко е направено от участващите младежи. До края на тази първа дейност ще имаме:

·  Екипите на партньорските организации също ще получат актуализирана и обогатена версия на курс за обучение на зрящи хора.

· Разработване на насоки и програма за организиране на смесени обучителни походи за зрящи и зрително затруднени. участници по начин, който е от полза за общността като цяло.

· Разработена логистика на пешеходния тур и подробен дневен ред, заедно с правила за безопасност, оценка на риска и процедури при спешен случай.

Дейност 2: Осъществяване на смесен поход за партньорско обучение за участници с увредено зрение. Това ще стане по време на 10 до 14-дневен организиран пешеходен поход през пролетта на 2023 г., по време на който ще се проведат семинари, подготвени и водени от младежите. Накрая ще имаме:

· Поход за партньорско обучение със смесени групи от 6 участници (3 зрящи и 3 незрящи) от всяка страна партньор, реализиран в пълната му сложност за период от 2 седмици – изминати 300 километра и реализирани минимум 8 семинара и допълнителни обучения с минимум 36 общо участници (включително 4 представители на партньора IT LARP и 2 члена на екипа от водещата организация)

· Изпробвани насоки за организиране на обучителни походи за смесени групи.

·  Тестван семинар за визуална информираност.

·  Реализирани и представени минимум 5 проверки на място по маршрута на похода.

Дейност 3: Тестване на смесеното обучение на връстници на национално ниво. След осъществяването му ще имаме:

· Местни/регионални/национални програми за походи, разработени, тествани и подготвени за представяне и предлагане.

· Местни/регионални/национални з.з. мрежи, мрежи от младежки и доброволчески организации, екологични организации, туристически и агенции за пътувания, информирани за възможностите и ползите от този тип походи с партньорско обучение, както и снабдени с насоки как да организират сами или да си сътрудничат за организиране на такива походи в безопасно място начин при минимален риск.
"Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA."

Проекти, стартирали през 2021г.

Театър като приобщаваща практика

„Театър като приобщаваща практика“ вярва, че силата на творчеството, театъра и единството ще предизвика промени в нагласите и обществата. Проектът има за цел да предостави на младите хора инструменти и компетенции, необходими за създаване и прилагане на иновативни решения за приобщаване в лицето на безпрецедентни рискове и обществени предизвикателства като тези, пред които сме изправени днес. Също така цели да преодолее изключващи пристрастия, основани на раса, пол, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация и бедност (наред с други), които продължават да съществуват и създават бариери, както за индивидите, така и за общностите. Проектът е за повишаване на уменията и развитието на компетентности в областта на приложния театър.

Проектът е финансиран от Британската национална агенция под номер: 2020-1-UK01-KA227-YOU-094496

InCrea+: Приобщаваща креативност чрез образователно изкуство

Проект по програма Erasmus+ “INclusive CREAtivity through Educational Artmaking” (InCrea+) цели да предложи иновативен метод за включващо образование и насърчаване на благополучието чрез прилагане на арт образователно съдържание и практики.

Програма: Erasmus+ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, KA227 – Партньорства за креативност

Период на проекта: 01/03/2021-28/02/2023

Цели на проекта:

– Насърчаване на уменията и компетенциите на учителите в областта на включващото образование;

– Предоставяне на набор от нови умения и компетенции в сферата на креативния сектор, ориентирани към създаване на нови професионални възможности за специалисти от настоящето и бъдещето;

– Насърчаване на социалното включване на ученици със специални образователни потребности в средното образование, ученици от малцинства и от семейства с ниски доходи (фокус върху 5ти-9ти клас);

– Развиване на обучителни ресурси, материали, дейности и обучителни модули за насърчаване на креативността, културата, мултикултурния диалог и благополучието;

– Насърчаване на възможно сътрудничество със специалисти в сферата на изкуствата, експерти в сферата на образованието и учители.

 

Идентифицирани са три стъпки, чрез които да бъдат постигнати целите:

1. Акумулиране на знания. Ще бъде проведено проучване с цел дефиниране на подходяща методология и артистични инструменти и дизайн. 

Основен резултат: Методологически материал.

2. Създаване и тестване на обучителна програма. На този етап ще бъде създадена InCrea+ програма и ще бъде тествана. Учителите от асоциираните партньорски училища, както и включени творци, ще бъдат обучени и ще приложат InCrea+ в своите училища и асоциации. 

Основен резултат: InCrea+ обучителна програма и обучени специалисти.

3. Дигитализация. Накрая, програмата InCrea+ ще бъде направена достъпна като свободен за ползване онлайн продукт чрез платформа, в която учителите ще открият както обучителни материали и предварително подготвени урочни планове, които да използват в часовете си.

Основен резултат: Онлайн платформа.

 

Целевите групи на този проект са: преподаватели от средни училища, ученици от 11 до 16 години, представители на креативния и културен сектор и специалисти, подпомагащи образователния процес (психолози, логопеди, както и всякакви други специалисти, подпомагащи деца със специални образователни потребности, поведенчески проблеми или деца от малцинствени групи).

Партньорите по проекта са от Литва с координатор Kaunas Juozas Grusas Art Gymnasium, Турция, Испания, Румъния, Италия и България. Официален партньор за страната е CuBuFoundation.

Интернет сайт на проекта: increa.emundus.lt

Проекти, стартирали през 2020г.

25 културни преживявания до възраст 25 години

Проект „25 до 25 цели да подкрепи и насърчи младите хора на възраст от 15 до 21 години да повишат участието си в културни дейности и преживявания. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, по покана по ключово действие 2 Младеж. „25 до 25“ стартира на 30 септември 2020г. и ще има обща продължителност 30 месеца – до март 2023.

Консорциумът по „25 до 25“ включва 7 партньорски организации от 6 държави: Великобритания, Италия, Испания, Гърция, Унгария и България. Официалният партньор за България е Фондацията.  

Цели на проекта:

 1. Подобряване на достъпността до съществуващо културно наследство
 2. Повишаване включването на младежи в изолация в инициативи, свързани с културно наследство
 3. Вграждане на посланието „25 до 25“ сред младежи и младежки работници

Проектът ще създаде матрица от европейски културни дейности за млади хора, за да им помогне да постигнат целта да учат и да развиват своите умения и знания посредством 25 смислени културни преживявания до достигане на възраст 25 години. Той също ще разработи културна обучителна програма, в рамките на която всеки ще може да създаде свой собствен културен обучителен модул за града, в който живее.

Транснационалният характер на „25 до 25“ ще бъде подкрепен чрез елемента взаимно обучение и взаимен обмен благодарение на платформата 25 до 25. Това ще позволи на участниците да разберат различните културни елементи и проявления, демонстрирани в целия Европейски съюз, посредством знания за разнообразното европейско културно наследство. 

Целеви групи: Младежи на възраст между 15 и 21 години; Уязвими младежи, безработни младежи, необхванати от образователната система и мигранти

Заинтересовани страни: Младежки работници, Младежки организации

Обучение по златното сечение

Проект „Обучение по златното сечение: интерактивни подходи и положително отношение за подобряване на уменията за преподаване и учене, подкрепен от българската национална агенция Център за развитие на човешките ресурси и програма Еразъм+, Ключово действие 2 Стратегически партньорства в сферата на образованието и обучението.

Цел на проекта: да подкрепи учителите във възприемането на обучителен подход, наречен „обучение по златното сечение“, който означава използване на широк набор от техники и положително отношение при преподаването с цел подобряване на вниманието на учениците, както и разбирането и усвояването на нови знания и информация от тяхна страна. 

Продължителност на проекта: 18 месеца, от 01.11.2020 до 30.04.2022.

Номер на проекта: 2020-1-BG01-KA201-079006

Проект „4-минутни бариери – Насърчаване на приобщаването на младежи с нарушено зрение чрез спортни методологии и спортни дейности“ /Four-minute barriers – Foster the inclusion of visually impaired youngsters through sport methodologies and sport activities/, подкрепен от програма Erasmus+, Programme SPO – Sport, Action SCP – Collaborative Partnerships, Номер на проекта: 613251-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SCP и период на изпълнение 1 януари 2020 – 31 декември 2021.

Проектът „4-минутни бариери“ цели да постигне включване на младежи с нарушено зрение посредством организиране на спортни дейности, които включват зрящи хора и хора с нарушено зрение.

Проектът стъпва на идеята, че насърчаването на хората с нарушено зрение, и особено децата, да участват в спортни занимания е от фундаментално значение за тяхното:

 • двигателно развитие и свързаните с това двигателни умения;
 • ментално развитие, включващо пространствена ориентация, конструиране на движения;
 • психологическо здраве, подобряване на увереността и приемането на самия себе си;
 • социални умения, свързани с висококачествено включване в обществото и добро здраве.
 

Сайт на проекта: https://4mbarriers.eu

Проекти, стартирали през 2019г.

Проект p.s.SMILE „Изграждане на социо-емоционален капацитет в образователни институции от сферата на предучилищното и началното училищно образование“, с продължителност 3 години, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2019-1-LT01-KA201-060710.

 

Сайт на проекта: http://smile.emundus.lt

Проект p.s.SMILE има за цел:

 • Предоставяне на учители и родители на ефективни инструменти за по-успешно насочване на социо-емоционалното развитие на техните деца
 • Създаване на ръководства за обучители с цел да им бъде предоставено знание и умения за подкрепа на социо-емоционалното развитие на децата в началните форми на образование
 • Развиване на онлайн платформа за събиране и разпространение на материали сред участващите страни
 • Повишаване на осъзнатостта относно значението на социо-емоционалното развитие

Проектът е ориентиран към деца на възраст между 6 и 10 години и техните преподаватели и родители.

Проект „Независими младежи с нарушено зрение: социално включване чрез социално предприемачество“ (V.I.V.A. – Visually Impaired youth with Vested Autonomy – Social inclusion via social entrepreneurship), финансиран по програма Еразъм+ с номер 2018-3-RO01-KA205-060985.

Сайт на проекта: https://www.viva-erasmusplus.eu

Проект VIVA цели да повиши капацитета на младежи с нарушено зрение да стартират социално предприятие, за да могат да постигнат независимост за себе си и за други младежи в неравностойно положение. 

Този повишен капацитет ще включва стабилни теоретични и практически умения в сферата на социалното предприемачество, овластяване чрез автономност и потенциал за допринасяне към обществото и европейските ценности, както и подобрени междукултурни умения. Освен това проектът цели да развие капацитета на НПО и социалните партньори, работещи с младежи с нарушено зрение, да насърчават развитието на умения, свързани със социално предприемачество. март тази година стартира

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, изпълнява този 2 годишен проект с помощта на още 2 партньора от България: International council for cultural centers и Национален рехабилитационен център за слепи, Пловдив.

Проекти, стартирали през 2018г.

Проект – „Culture and Peer-Learning for Development Education – to engage Youth for SDGs on climate change, children rights and migration, focusing on refugee issues“ – който партньорството нарича накратко CULPEER4CHANGE!

 • Проектът е подкрепен по програма EuropeAID DEAR и ключово действие 2: Global Learning education and advocacy projects led by a Local Authority or Association of LAs (страни членки на ЕС).
 • Координатор на CULPEER4CHANGE е Градската управа на Кьолн, а партньорите са не само НПО и местни власти от Европа, но и културни и артистични социални предприятия от т.нар. Глобален Юг.
 • Номер на проекта: CSO-LA/2018/401-796
 • Период на изпълнение: 01.02.2019 – 31.01.2022
 • Сайт на проекта: https://culpeer-for-change.eu 
Проект „Ефективни методи за диалог между поколенията от новото хилядолетие и преподаватели и работодатели“ 
Проект „Ефективни методи за диалог между поколенията от новото хилядолетие и преподаватели и работодатели“ (“Effective dialogue methods among the millennium generation and the teachers, employers”) – програма Erasmus+, номер на договора 2018-1-LV01-KA202-046990, който партьорите наричат „Millennials and post-millennials”. 

Целите на проекта са да развие, тества и реализира методи за преподаване и учене, които подобряват диалога между младежите от поколенията от новото хилядолетие и преподавателите и работодателите. ФРКБПГО започна работа по него от ноември 2018г. Продължителност 2 години. 

Сайт на проекта: http://dialouguewithmills.com/en/

Проект Our S.C.O.P.E. - Our Self Consciousness on Peer Education (подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - Nr. 2017-3-IT03-KA205-012194).
Facebook страница: https://www.facebook.com/ourscoperasmus/ 

Проекти, стартирали през 2017г.

Проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение“, финансиран от Европейски съюз и Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът е с договор номер BG05M9OP001-4.001-0010-C01 и краен срок за изпълнение – 31.12.2018г.

Партньори на ФРКБПГО са СУУНЗ „Луи Брайл“, София, СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, Варна и Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение.  Подробности и актуална информация за проекта можете да намерите на страницата на проекта. Досегашният сайт https://www.appliedtheatre-cubufoundation.eu от ноември 2023г. 

Период на изпъление от октомври 2017г. до декември 2018г. 
Структурни фондове на ЕС – Единен информационен портал: http://www.eufunds.bg

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/

Проект “Pathway through religions” (подкрепен по програма Erasmus+, номер2017-1-IT02-KA201-036784). Подробна информация за проекта и резултатите от него: https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org

Проекти, стартирали през 2016г.

Проекти, стартирали през 2016г.

Проект CULPEER for integration: Cultural and peer-learning approaches for successful integration of disadvantaged youth and refugees at school level / CULPEER за интеграция: Подходи за културно и взаимно обучение в училищата за младежи в неравностойно положение и бежанци“. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество изпълнява проекта в продължение на 2 години – начало октомври 2016г. Подробности за проекта можете да откриете на неговия сайт: https://culpeer.eu/en/ 

Проект 2IMINED – „Improving the initial education of adult immigrants“ / „Подобряване първоначалното образование на възрастни имигранти“ – подкрепен по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за иновации и обмен на добри практики – обучение на възрастни, който бе реализиран в рамките на период от 2 години, стартирайки през октомври 2016г. ФРКБПГО изпълнява проекта като официален партньор за България. Подробности за проекта можете да откриете на сайта: http://migis.eu

Проект HealthEDU („INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION“ / „Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196. От октомври 2016г. в продължение на 2 години ФРКБПГО изпълнява проекта и обхваща близо 50 училища и детски градини в цялата страна. Подробности за проекта можете да откриете на неговия сайт http://healthedu.emundus.eu

Проекти, стартирали през и преди 2015г.

Проект LEAF – Learning families (Семействата се учат), подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ – номер на договора 2015-1-UK01-KA201-013815, ФРКБПГО изпълнява в продължение на 2 години в периода 2015-2017.

Кратко описание на проектната идея и реализирани дейности, както и концепцията за модулите, които са предложени на вниманието на училищната общност в България, можете да откриете в приложената тук брошура.   

Проект „Not only fair play” /„Не само честна игра”/, одобрен по програма Еразъм+ с водеща организация I.P. Datini (Италия). Номер на договора 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SC. От април 2015г. в продължение на 2 години, заедно с партньори от още 7 страни, ФРКБПГО изпълнява проекта. Подробности за проекта можете да откриете на неговия сайт: https://notonlyfairplay.pixel-online.org

Проект „V.I.S.I.ON: Visual Impairment Social Inclusion ON“, подкрепен от програма Erasmus+, KA2 и българската национална агенция Център за развитие на човешките ресурси. Сайт на проекта: www.vision-erasmusplus.eu. От края на 2014г. в продължение на 2 години, заедно с партньори от 5 държави, ФРКБПГО изпълнява проекта. Проектът е идентифициран от ЕК като „история на успеха“, а от Национална агенция ЦРЧР – като „добра практика“.

Проект „FOCAL – Fostering cultural heritage for bridging intergenerational dialogue”/”FOCAL – Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот на ЕС. От септември 2012г. в продължение на 2 години, ФРКБПГО работи по неговото изпълнение. Повече информация за проекта – тук.

Проект Иновативни подходи за идентифициране и отговаряне на потребности от професионално обучение на младежи в неравностойно положение”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Номер на договора  BG051PO001-7.0.01-0014-C001.
Информация за проекта със синопсис на английски и немски и представяне на дейности и резултати.

Резултати за сваляне.

 • Сравнителен анализ на развитието в Германия и България в сферата на професионалното обучение и възможностите на дистанционното обучение и културното и взаимно обучение. Свалете тук версии на български, на английски и резюме на немски.
 • Анализ на използваните методи за проучване на потребностите от обучение на младежи в социално-икономическа изолация – национални анализи за България и Германия и сравнителен анализ. Свалете тук версии на български, английски и резюме на немски език. 
 • Анализ на използваните методи за изготвяне на обучителни програми за младежи в социално-икономическа изолация – национални анализи за България и Германия и сравнителен анализ. Свалете тук версии на български и английски. 
 • Изготвени плакатброшура и 2 информационни статии
 • Изработен регулярен електронен бюлетин – 6 издания.
 • Проведено учебно посещение в Кьолн, Германия за обмяна на опит в рамките на 4 дни. Тук можете да намерите изчерпателен доклад от учебното посещение.
 • Експертна оценка на селекция на добри практики за внос от Германия. Тук може да намерите трансферираните практики.

Проект „Укрепване на креативното сътрудничество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, по програма EuropeAid. Номер на договора между водещата организация – градска управа на Кьолн, Германия и ЕК –  DCI-NSAED/2011/234-515.

Тук можете да откриете:

Информация за проекта

Изпълнените през 2012г. дейности от ФРКБПГО и доклад за посещението на южноафриканската група MUKA Project

Изпълнените през 2013г. дейности от ФРКБПГО и доклади на български и английски за посещението на бразилската група Treme Terra

Изпълнените през 2014г. дейности от ФРКБПГО

Всички изработени по проекта обучителни материали

Проект: Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми, номер на договора  LLP-2009-GRU-LP-14 – http://peerlearning09.blogspot.com

Тук можете да откриете:

Информация за изпълнението на проекта
Компендиум
Концепция
Доклад за оценка на проекта

YES Theatre (5)