Обучителни продукти

Обучителни продукти

КуБуФо предлага различни обучителни програми, чието ползване с различни целеви групи носи добавена стойност и нови умения, компетентност и увереност в хората, към които са насочени. 

Изброените по-долу програми са достъпни, както през сайтовете на проектите, във връзка с които са създадени, така и чрез нас, които сме винаги на разположение за организиране и провеждане на необходими за вас семинари, курсове или обучения.  

Във връзка с проект CULPEER4Change, от екипа на който фондацията е горд член, на разположение са обучителни материали за преподаватели 

От ноември 2020г. CULPEER4change предоставя свободно достъпни онлайн курсове и обучителни ресурси посредством своята платформа за онлайн обучение. Обучителите могат да научат как да интегрират информативни и игрови дейности в планирането на своите уроци. Различните секции дават чудесна информация за представяне на цели за устойчиво развитие 10 (миграция и бежански проблеми), 13 (климатични промени), 16 (права на децата) и реализиране на концепцията за културно и взаимно обучение. Освен това са налични множество практически дейности, свързани с всички SDG и прочие.

Обучителите получават материали за използване с деца и младежи от три възрастови групи: 6 до 9; 10 до 14; и 15 до 20 години. 

Платформата за онлайн обучение съдържа:

– онлайн курсове за цели за устойчиво развитие 10, 13, 16 и всички SDG като цяло

– онлайн курс за концепцията за културно и взаимно обучение (CPLC)

– географска карта, събираща CPLC истории

– колекция от артистични уъркшопи

– колекция от информативни и игрови, свободно достъпни обучителни ресурси

Целта е да предложим практични, креативни дейности за превръщане на тази комплексна информация в по-достъпна такава. 

Целите за устойчиво развитие са сложни и преплетени. Те стават неделима част от трансформиращо образование.

Този проект е отдаден на целта да генерира осведоменост относно глобалните предизвикателства и социалните, екологични и икономически взаимозависимости. CULPEER4change цели да подкрепи децата и младите хора да станат ефективни и ангажирани за постигане на едно по-устойчиво и добро бъдеще за тази планета. Вярваме, че това може да бъде постигнато чрез прилагане на иновативни обучителни методи във формалното и неформално образование. Концепцията за културно и взаимно обучение (CPLC) е включващ подход за генериране на знания и опит посредством креативен и междукултурен обмен между младите хора. Базата и приложението на CPLC са обяснени в предназначения за целта онлайн курс. 

Кликнете на линка и станете част от онлайн платформата напълно безплатно. https://culpeer-for-change.eu/en/e-learning-platform

Програма за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение, използваща театрални практики и подходи. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Великобритания, Италия, Люксембург и Белгия и е пилотирана в България, в Италия и във Великобритания с групи младежи с нарушено зрение. Програмата включва серия от уъркшопи с продължителност 2 астрономически часа и общ брой минимум 20. 

Програма за развиване на лидерски умения, умения за междукултурна комуникация и социално-предприемачество за младежи с нарушено зрение. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Италия, Белгия, Румъния, Гърция и Исландия и е пилотирана в България с групи младежи с нарушено зрение. Програмата включва серия от уъркшопи с продължителност 2 астрономически часа и общ брой минимум 20. 

Програма за обучение по „визуална информираност“ – реални възможности на хората с нарушено зрение, видове увреждания и свързаните с тях трудности, рискове при изпълнение на дейности с хора с нарушено зрение, адаптиране на средата, в която живеят, работят, учат се и се придвижват хората с нарушено зрение, за да им се създадат оптимални възможности за личностно развитие и себереализация, погрешни концепции спрямо хората с нарушено зрение. Програмата е разработена в сътрудничество с организация партньор от Великобритания и е пилотирана в София, Варна, Враца, Пловдив, Пазарджик. Обучението е еднодневно и включва серия от упражнения, изпълнявани с очила, симулиращи различни зрителни увреждания.  

Програма със съвместни дейности за ученици, родители и учители, с цел ангажиране на родителите с училищния живот на децата и по този начин постигане на подобрени академични резултати и ограничаване на ранното отпадане от училище. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Великобритания, Италия, Румъния и Полша и е пилотирана в гр. Видин. Програмата включва различни предложения, които училищата могат да включват в своите редовни и извънучилищни дейности според потребностите на общността.  

Програма със съвместни дейности за деца, родители и учители / възпитатели от детски градини и начални училища, с цел възпитаване на навици за здравословен живот и здравословно хранене сред подрастващите. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Литва, Португалия, Италия, Гърция и Турция и е пилотирана в почти 50 детски градини и училища с деца от 1-4 клас в цялата страна. Програмата включва различни предложения, които училищата и детските градини могат да включват в своите редовни и извънучилищни дейности според потребностите и интересите на общността.  

За повече информация относно горните, моля свържете се с екипа.