Обучителни продукти

Обучителни продукти

КуБуФо предлага различни обучителни програми, чието ползване с различни целеви групи носи добавена стойност и нови умения, компетентност и увереност в хората, към които са насочени. 

Изброените по-долу програми са достъпни, както през сайтовете на проектите, във връзка с които са създадени, така и чрез нас, които сме винаги на разположение за организиране и провеждане на необходими за вас семинари, курсове или обучения.  

Програма за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение, използваща театрални практики и подходи. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Великобритания, Италия, Люксембург и Белгия и е пилотирана в България, в Италия и във Великобритания с групи младежи с нарушено зрение. Програмата включва серия от уъркшопи с продължителност 2 астрономически часа и общ брой минимум 20. 

Програма за развиване на лидерски умения, умения за междукултурна комуникация и социално-предприемачество за младежи с нарушено зрение. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Италия, Белгия, Румъния, Гърция и Исландия и е пилотирана в България с групи младежи с нарушено зрение. Програмата включва серия от уъркшопи с продължителност 2 астрономически часа и общ брой минимум 20. 

Програма за обучение по „визуална информираност“ – реални възможности на хората с нарушено зрение, видове увреждания и свързаните с тях трудности, рискове при изпълнение на дейности с хора с нарушено зрение, адаптиране на средата, в която живеят, работят, учат се и се придвижват хората с нарушено зрение, за да им се създадат оптимални възможности за личностно развитие и себереализация, погрешни концепции спрямо хората с нарушено зрение. Програмата е разработена в сътрудничество с организация партньор от Великобритания и е пилотирана в София, Варна, Враца, Пловдив, Пазарджик. Обучението е еднодневно и включва серия от упражнения, изпълнявани с очила, симулиращи различни зрителни увреждания.  

Програма със съвместни дейности за ученици, родители и учители, с цел ангажиране на родителите с училищния живот на децата и по този начин постигане на подобрени академични резултати и ограничаване на ранното отпадане от училище. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Великобритания, Италия, Румъния и Полша и е пилотирана в гр. Видин. Програмата включва различни предложения, които училищата могат да включват в своите редовни и извънучилищни дейности според потребностите на общността.  

Програма със съвместни дейности за деца, родители и учители / възпитатели от детски градини и начални училища, с цел възпитаване на навици за здравословен живот и здравословно хранене сред подрастващите. Програмата е разработена в сътрудничество с организации партньори от Литва, Португалия, Италия, Гърция и Турция и е пилотирана в почти 50 детски градини и училища с деца от 1-4 клас в цялата страна. Програмата включва различни предложения, които училищата и детските градини могат да включват в своите редовни и извънучилищни дейности според потребностите и интересите на общността.  

За повече информация относно горните, моля свържете се с екипа.