Приложен театър

Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01

 

Подкрепен от Европейски съюз и Европейския Социален Фонд след одобрение в процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г. 

 

Обща стойност на проекта: 180251,00 лв., от които 171 238,45 лв. европейско и 9 012,55 лв. национално съфинансиране.

 

Период на изпълнение: 16.10.2017г. – 31.12.2018г.

 

Главната цел на проекта е да подпомогне активното приобщаване, насърчаването на равните възможности и активното участие и пригодността за заетост на деца и млади хора с увредено зрение.

 

Специфичните цели, чрез които искаме да гарантираме постигането на главната такава, са:

– (СЦ1) въвеждане и устойчиво прилагане на добра иновативна практика за използване на театрални подходи за развиване на вербалното и физическо изразяване на деца и младежи с увредено зрение, както и тяхната увереност в комуникацията, с цел подобряване на шансовете им за успешно социално включване и получаване наистина на равни възможности за участие във всички аспекти на живота на общността.

– (СЦ2) въвеждане и устойчиво прилагане на добра иновативна практика за повишаване на информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение, както сред специалистите, които се грижат за тях и подпомагат процеса на тяхното развитие, така и сред самите родители.

 

По отношение на СЦ1 кандидатът и партньорите от България желаят да постигнат ефективност и регулярност в провеждането на театрални уъркшопи, водени от зрящи фасилитатори в началото на изпълнението на дейността, а впоследствие – след съответната подготовка – и от фасилитатори с увредено зрение. Кандидатът и партньор 1 – СУУНЗ „Луи Брайл“ – са свидетели на капацитета и уменията, които млади хора, регистрирани като слепи според законите на Великобритания, са развили благодарение на работата със специалистите от UCAN Productions.

 

По отношение на СЦ2 кандидатът и партньорите от България се стремят да получат ноу-хау относно т.нар. визуална информираност (осведоменост относно потребностите и способностите на хората с увредено зрение) и организирането на обучения за експерти психолози, тифлопедагози (специални педагози), ресурсни учители и родители от страна както на зрящи обучители, така и на незрящи обучители. Неслучайно в екипа на кандидата има включен сляп служител, който заедно с всички останали, ще премине обучение по визуална информираност, за да може самостоятелно да провежда обучения от същия тип, стъпвайки на опита на UCAN Productions, които са сертифицирани да подобрят знанията и уменията във въпросната сфера на всички лекари офталмолози, които предстои да завършват своето образование в Кардифския университет.

Дейности

Дейност: Повишаване на капацитета на българските партньори и заинтересовани страни по отношение прилагането, мониторинга и оценката на предстоящите за валидиране и внедряване социални иновации

 

Цел на дейността: да организира две обучения във връзка с двата иновативни подхода, които настоящият проект ще въведе трайно в практиката в България.

 

Първото от двете предвидени обучения – проведено в рамките на 3 дни в София през януари 2018г. от обучител Никола Круз (UCAN Productions, които от 2016 г. са сертифицирани да провеждат обучения по „визуална информираност“ за бъдещите офталмолози, които се обучават в Кардифския университет) – постави фокуса върху повишаване на т.нар. визуална информираност на целевата група, а именно запознаване с широк кръг зрителни увреждания и тяхното въздействие върху възможностите на засегнатите деца и млади хора, потенциала за развитие на последните и предлагането на възможно най-добрата подкрепа и помощ за тяхното успешно личностно и социално развитие. Практиката на UCAN в тази сфера бе разгледана от гледна точка на представяне на темата за „визуална информираност“ от страна на самите млади хора с нарушено зрение, защото те са истинските експерти що се отнася до въпросите свързани с тяхното зрение и възможности. Участниците от България – представители на всички партньорски организации, на мрежата хлебни къщи, на Дизайн студио Дани 1 (социално предприятие), на Deutsche schule, които са дългогодишен партньор на СУУНЗ „Луи Брайл“ – се запознаха с въздействието, което нарушаването на зрението има върху психиката, развитието, ученето и социализацията на децата, с начини за оказване на овластяваща подкрепа, със съществуващи начини за понижаване на идентифицираните рискове при извършването на дейности, включващи деца и младежи с нарушено зрение и прочие. В края на обучението всички заявиха колко полезно и обогатяващо е било то. Експертите, участващи от страна на партньорските организации, ангажирани с това да работят с групите деца и младежи с увредено зрение в София и Варна, за да предадат концепцията и да ги подготвят като бъдещи фасилитатори на подобни обучения за други заинтересовани лица и широката общественост, обогатиха своята практика и професионална подготовка съществено.

За повече информация относно темите и провеждането на обучението, моля изтеглете и разгледайте електронен бюлетин номер 3 от месец февруари – публикуван в страница „Резултати“.

 

Второто обучение, отново тридневно, организирано и проведено в Кардиф, Уелс през месец март 2018г. от местните партньори, постави фокуса върху другата иновация, която проектът ще трансферира трайно към България, а именно използването на „театрални уъркшопи за развиване на физическото и вербално изразяване на деца и младежи с нарушено зрение“. Обучението обхвана 14 участници от България и група фасилитатори от страна на домакините, ключова част от която бяха младежите с нарушено зрение (регистрирани като слепи според британското законодателство), преминали дългогодишна подготовка в UCAN и понастоящем легитимни фасилитатори и обучители. Обучението включи демонстрационни уъркшопи с младежите-фасилитатори, с Динос Аристиду (фокус върху театрална форма „вербатим“), с представител на Северния Балет от Англия, с представител на кралския национален институт на слепите в Уелс по темата аудио-описания и прочие. Участниците от България имаха честта да се включат в издание на т.нар. „Клуб на Маги“, създаден през 2012г. от д-р Маги Удхаус за работа чрез изкуства с деца и младежи нарушено зрение и допълнителни увреждания.

UCAN са ситуирани в Факултета по оптометрия и науки за зрението (ФОНЗ) на Кардифския университет и благодарение на това се радват на чудесна ангажираност от страна на местната общност (студенти, доброволци, родители) и активно участие в дейностите за деца и младежи (на възраст от 7 до 25 години) с нарушено зрение, които се организират, както в редовните срещи на UCAN, така и в „Клуб на Маги“.

Обучението имаше за цел да представи на практика и да обясни в детайли театралната работа с деца и млади хора с нарушено зрение, която се извършва в рамките на уъркшопите, провеждани от UCAN и в „Клуб на Маги“. UCAN имат допълнителни дейности, чрез които превръщат свои млади незрящи участници в уъркшоп фасилитатори – UCAN LEAD (проведено през 2012г. и довело до овластяване и професионализиране на включените 9 млади хора с нарушено зрение да фасилитират театрални уъркшопи), което също е от изключително значение за практиката, която създаваме в София и Варна, защото нашата цел е постепенно да предаваме задачите по организиране и провеждане на театрални уъркшопи на нашите участници с нарушено зрение и максимално да ги овластяваме. Оценката, която обучението получи от участниците психолози, специални педагози и театрални експерти беше „най-полезното и практично обучение, на което сме присъствали, използващо психо-драма по начин, който веднага можем да приложим в нашата практика“.

За повече информация относно темите и провеждането на обучението, моля изтеглете и разгледайте електронен бюлетин номер 4 от месец март – публикуван в страница „Резултати“.

 

 

 

Дейност: Проучване и изготвяне на анализи и ръководства за приложението на социалните иновации от Уелс, които предстои да бъдат валидирани и внедрен и в българската практика

 

Цел на дейността: да проучи в дълбочина възможностите на двата иновативни подхода и да опише тяхната приложимост в българската практика по един устойчив начин, който ще ги направи достъпни за широк кръг заинтересовани лица.

 

Обученията, които експертите от Уелс ще организират за българската група в рамките на дейност 3, ще бъдат използвани за емпиричното проучване на използваните от UCAN подходи. То обаче следва да бъде подкрепено и от документално проучване, което да позволи на експертния екип от България да довърши успешно анализа на двете иновативни практики. С помощта на британските колеги, екипът анализатори от България ще проучи документация, свързана с „визуалната информираност” и „театралните уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение”.

Анализите, които ще бъдат изготвени във връзка с двата подхода, задължително ще включват ръководства за тяхното прилагане, благодарение на които екипът по проекта ще разполага със задълбочена обосновка (защо са ни необходими и до какви резултати са довели в британската практика) и ясни стъпки, чрез които да може:

– да организира и провежда подобни дейности;

– да провежда ефективна подготовка на млади хора с нарушено зрение с цел активно включване в дейностите по повишаване на обществената визуална информираност, както и в театрална работа с групи с нарушено зрение.

Разработените анализи и участието в обученията, заложени в предходната дейност, ще направи възможна и последващата валидация на иновативните подходи.

 

 

Дейност: Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация „театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербалн а увереност сред деца и младежи с нарушено зрение“

 

Цел на дейността: да изпробва на практика с групи деца и млади хора с нарушено зрение в София и Варна възможностите на театралните уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност, както и да мотивира участници с нарушено зрение постепенно да поемат ролята на фасилитатори.

 

В двата града в България, в които има специални училища, помагащи на деца и младежи с нарушено зрение – София и Варна – ще бъдат сформирани групи от по минимум 10 участника, които заявяват мотивация и готовност да бъдат не само приемаща страна, но и потенциални активни бъдещи фасилитатори и обучители.

Срещите с участниците ще бъдат поне 15 за цялата продължителност на проекта и ще имат за цел да ги въведат в т.нар. приложен театър и да работят за укрепването на тяхната увереност, особено по отношение на комуникацията им със света извън зоната на комфорт. Всяка среща (театрален уъркшоп) ще има продължителност от 1ч. 30 мин. до 2ч. с кратка пауза във втория случай. Експертите, които ще провеждат уъркшопите ще бъдат колектив, включващ минимум 3 души, работещи едновременно, един от които винаги е водещ фасилитатор (театрален експерт, който определя програмата с упражнения), а поне един от останалите двама ко-фасилитатори е психолог или специален педагог от съответното училище. Поне двама – фасилитаторът и един от ко-фасилитаторите – трябва да са преминали двете обучения, които ще бъдат организирани в рамките на дейност 3.

В случай на включване на повече участници, при заявен интерес и желание за работа, експертите ще се стремят да организират децата и младите хора така, че едновременно да се работи в група от 8 до максимум 15 деца.

Упражненията, които ще бъдат използвани в рамките на уъркшопите ще следват логиката на проект V.I.S.I.ON и ръководството, съпровождащо анализа на тази иновативна практика.

 

 

Дейност: Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация „повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение“ – „визуална информираност

 

Посочената дейност е включена в проекта с цел максимално широко обхващане на представители на заинтересованите страни и първата целева група. На база на изработения анализ на иновативния модел „визуална информираност“ и ръководството за неговата реализация чрез фасилитатори с нарушено зрение, както и двете проведени обучения – в София и Кардиф – българските партньори ще проведат целенасочена подготовка на групите с нарушено зрение в София и Варна, така че да предадат на участниците уменията необходими за представяне на тяхното конкретно състояние, потенциал, възможности, таланти, интереси и цели в живота. Тази част от дейността е тясно свързана с валидация на модела с „театрални уъркшопи“ и в много голяма степен се преплита с нея, защото увереността и уменията за изразяване са задължителни и тук. Ние не искаме да бъдем „адвокати“ на младите хора с увредено зрение и да говорим от тяхно име, а да ги овластим да го правят сами, разбира се с подкрепата и неизменното рамо на хората, работещи с тях.

В процеса на подготовка на младежите от България ще се използват и добрите примери от UCAN Productions, които са разработили цяла серия от видео материали, в които млади хора с нарушено зрение говорят за себе си, за проблемите, с които се сблъскват, за подкрепата, която получават и за стъпките напред, които правят.

В процеса на работа с децата, експертите от българските организации ще организират и проведат 2 еднодневни обучения по „визуална информираност“ за представители на целевите групи и заинтересовани страни, на които ще присъстват и деца/младежи с увредено зрение. На всяко от двете събития ще трябва да присъстват поне 30 участника, които не са били част от обученията в София и Кардиф. Присъстващите деца и младежи с нарушено зрение ще бъдат почетни гости на събитията и всеки елемент от представяната информация ще бъде предварително съгласуван с тях и те ще имат възможност да споделят свой опит и впечатления по различните въпроси в програмата и да отговарят на въпроси от останалите участници, представителите на първата целева група и на заинтересованите страни. Тези обучения ще имат за цел, както да повишат „визуалната информираност“ на местните общности в София и Варна, така и да бъдат генерална репетиция за младите хора за предстоящите заключителни събития, на които те ще поемат водещата роля.

За двете обучения партньорите от България ще се снабдят и с комплект очила за симулация на различни видове зрителни увреждания, които ще използват в хода на обученията и ще включват в различни демонстрационни упражнения. Очилата са инструмент, който партньорите ще използват в различни дейности и симулации и след края на проекта. Те са отлично средство за влизане в „чуждите обувки“ и получаване на реална представа за конкретно заболяване или състояние.

 

 

Дейност: Публично демонстриране и разпространение на постигнатите резултати (Конференции)

 

Тази дейност има за цел да направи представяне на развитите в децата и младите хора с нарушено зрение компетенции и умения и съответно подобрени възможности за активно участие в обществения живот и пригодност за заетост, което ще бъде от съществено значение за тяхното успешно приобщаване и възползване от предоставените равни възможности. Реализацията на въпросното представяне планираме да се случи посредством две големи заключителни събития – конференции – в София и Варна. На тези конференции, всяка от които следва да обхване поне 50 участника, освен представяне на резултатите по проекта, ние ще дадем възможност на участниците с нарушено зрение да проведат един демонстрационен театрален уъркшоп и кратък тренинг по „визуална информираност“.

Експертите, които формират екипа по проекта, ще бъдат помощници на младите хора, които ще носят главната отговорност за провеждането на събитието.

 

На тези две събития планираме да поканим представители на заинтересованите страни и по-широката общественост, включително бизнес средите, защото откровено преследваме дъллгосрочния успех на младите ни участници в професионалното поприще. Бихме желали да се възползваме от публичността, която задължително следва да съпровожда всеки европейски проект, за да демонстрираме колко са способни и уверени младите хора с нарушено зрение и да предизвикаме адекватната реакция на различните структури в обществото – социални, културни, професионални и други – защото за успешното приобщаване и интеграция не е достатъчно желание и готовност само от едната страна.

Резултати от проекта

Средства за визуализация и информация:

Брошурата на проекта можете да свалите на български език в pdf формат от тук и на английски език в pdf формат от тук!

Плакат на проекта можете да свалите на български език в pdf формат от тук и на английски език в pdf формат от тук!

Електронни бюлетини:

 брой 1 (ноември 2017г.),

брой 2 (декември 2017г.),

брой 3 (февруари 2018г.),

брой 4 (март 2018г.),

брой 5 (април 2018г.),

 брой 6 (юни 2018г.)

 брой 7 (септември 2018г.)

 брой 8 (ноември 2018г.)

 брой 9 (декември 2018г.)

„Ръководство за oрганизиране и провеждане на „театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение‘” – във формат pdf. Ето го тук и в уголемен шрифт (размер 18) – във формат pdf.  

 

„Ръководство за „визуална информираност“ или как да сме по-осъзнати и осведомени по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с нарушено зрение“ – във формат pdf. Ето го тук и в уголемен шрифт (размер 18) – във формат pdf.

Изработени стикери с инфо за проекта за раздаване, плюс стикери за дискове, които да се поставят върху DVD с материали по проекта.

При необходимост от документи във формат word, моля, пишете ни и ще ви ги предоставим незабавно.