Началото на нов вдъхновяващ проект InCrea+

INCLUSIVE CREATIVITY THROUGH EDUCATIONAL ARTMAKING (Приобщаваща креативност чрез образователно изкуство)

Според последните проучвания, изкуството има обещаващи приложения в образованието. Преподаването на изкуства във формална и неформална образователна среда, когато смислено и ефективно адресират силните страни и потребностите на широка група ученици, може да бъде в помощ на създаването на по-включваща училищна култура и да подобри състоянието на учениците.

Изкуството предоставя идеалната платформа за включващи практики, насърчава ученето в колаборация, укрепва академичното развитие на всички ученици, докато насърчава също така креативно изразяване, решаване на проблеми, умения за критично мислене, междукултурна комуникация и благоденствие сред деца с и без специални образователни потребности. По този начин насърчава развиването на умения за 21ви век, а именно:

умения за учене и иновативност

умения за дигитална грамотност

кариерни и житейски умения

Тези ползи се оказват дори по-полезни по време на COVID-19 пандемията, която сериозно засили образователните различия и повиши предвижданията по отношение на дела на ранно отпадащите от образование ученици. Затварянето на училищата по света донесе много проблеми на безброй ученици, които чувствително ще повлияят на успешното завършване на тяхното образование. За да се противопостави на тези негативни последици, светът се нуждае от повече включващи практики, вземащи предвид нуждите на учениците – както образователни, така и психични.

Проект InCrea+, в който Фондацията участва като официален партньор за България, цели да внедри в съществуващите образователни програми разнообразие от артистични процеси.

Повече за проекта можете да прочетете на сайта >>

Име на проекта: INclusive CREAtivity through Educational Artmaking (InCrea+)

Програма: Erasmus+  – Сътрудничество за иноваци, KA227 – Партньорства за креативност

Период на проекта: 01/03/2021-28/02/2023

No. на проекта: 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736