Първата онлайн среща по чудесен нов проект – Golden Ratio Teaching

На 27 ноември тази година, партньорите по проект, финансиран по програма Еrasmus+ ключово действие 2: стратегически партньорства в сферата на обучението и образованието, „ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ“ се събраха онлайн за тяхната първа партньорска среща.  

Партньорите минаха през кратка демонстрация на обучение чрез визуална фасилитация, използване на истории и глас, заедно с обяснение на административните и финансови правила по проекта и обсъждане на подробности относно предстоящите дейности и задачи. 

Всички партньори взеха участие в срещата и бяха част от неконвенционалната програма, предложена от координаторите.  

Цел на проекта: да подкрепи учителите за възприемане на обучителен подход, наречен „обучение по златното сечение“, който означава преподаване чрез използване на широк набор от техники и положително отношение във всеки клас, в който учителите преподават, с цел подобряване вниманието на учениците, както и разбирането и усвояването на нова информация и знания от тяхна страна. 

Номер на проекта: 2020-1-BG01-KA201-079006. 

Продължителност на проекта: 18 месеца – 01.11.2020 – 30.04.2022

Проектът е подкрепен от Българската национална агенция Център за развитие на човешките ресурси.