Фондацията започва работа по проект „Socio-emotional Capacity Building in Primary Education“ (P.S.SMILE)

.

От тази година екипът на фондацията започва работа по проект „Socio-emotional Capacity Building in Primary Education“ (P.S.SMILE), финансиран по програма Еразъм+ и литовската национална агенция.
По-долу можете да се запознаете с повече информация за проекта и предвижданите по него дейности и резултати, а ако желаете да включите вашето училище в проект p.s.SMILE – не се колебайте да се свържете с нас

Проект p.s.SMILE
Емоционалната интелигентност е нашата способност на разпознаваме емоциите в нас самите и в другите и да използваме това знание, за да насочваме нашите мисли и поведение. Тъй като емоционално интелигентните хора общуват по-добре с другите и са по-състрадателни и изпълнени с емпатия, те са и по-успешни в сравнение с останалите. Ето защо е повече от важно да се говори за емоционална интелигентност още в началното образование, не само, за да бъдат обучени децата, но и учителите и родителите, които са фундаментални фигури в емоционалното развитие на децата. Това е един различен начин да бъдем умни, защото то е „способността да сме осъзнати, да контролираме и изразяваме емоциите си и да управляваме междуличностните отношения критично и с емпатия”. Хората с по-висока емоционална интелигентност са също така по-адаптивни към промяна и по-способни да се справят с искания от различни контексти. Съвременните подходи поставят ударението върху значението на социо-емоционалното учене и обучението за положително развитие на младежите. p.s. SMILE ще цели да намери баланс между знанията по темата и образованието по принцип. В цяла Европа образованието е по-скоро фокусирано върху трансфера на знания, отколкото да помага на децата да развиват умения, които са необходими за по-добра интеграция в обществото и за това да сме успешни в каквато и да било сфера от по-нататъшния ни живот.
Проектът е в синхрон с целта на ЕС за формиране на обединен европейски фронт срещу проблемите, пред които са изправени обществата, постигане на европейската цел за насърчаване на мира, постигане на европейските ценности и най-вече добруването на нейните граждани, включително и изключително важното, но често забравяно емоционално добруване. Проектът цели да допринася за изграждането на емоционално стабилни, включващи и здрави общности в институциите в сферата на началното образование, където значими възрастни, а именно родители и учители, постигат по-добро разбиране за това какво е образованието, полагат грижи за собственото си социо-емоционално функциониране и подкрепят развитието на емоционална интелигентност в децата. Това е един прекрасен общностен резултат от един съвместен процес на развиване на капацитет, включващ родители, учители и деца, както в образователни, така и в ежедневни контексти.

ЦЕЛИ
– Посредством изработването на интелектуалните продукти, овластяването на значимите възрастни в тяхната жизнена среда (т.е. учители и родители) с ефективни инструменти за по-успешно ръководене на социо-емоционалното развитие на техните деца.
– Подобряване, чрез обучение, на уменията на началните учители успешно да предават и да развиват в децата социо-емоционални компетенции.
– Посредством дейностите, покриващи различни компоненти от социално-емоционалното обучение, проверяване на ефикасността на програмата за развиване на основни социо-емоционални умения сред децата, така че те да се разбират по-добре със своите съученици и да се ориентират в тяхното поведение.
– Създаване на ръководство за учители по социо-емоционално обучение (СЕО) с цел да им се предоставят необходимите знания и умения за включване на СЕО в техните преподавателски дейности.
– Създаване на материали за СЕО, които ще бъдат на разположение чрез онлайн платформа и разпространени сред участващите страни.
– Повишаване на осведомеността сред местната общност за значението на социалната и емоционална интелигентност при децата от съвсем ранна възраст (начално образование).

ДЕЙНОСТИ
p.s. SMILE ще изработи 4 интелектуални продукта (ИП):
ИП1: Методически материал за развиване на компетенции за СЕО. Партньорството ще създаде доклад за настоящото положение по темата в страните партньори по проекта. Националните доклади ще се използват като ръководство за изработване на методическия материал относно СЕО. Ще предостави информация за СЕО компетенциите, тяхното значение, техните възможности за развитие, СЕО за деца. Материалът ще се превърне в е-книга, която ще е налична онлайн със свободен достъп. Също така ще предоставим ръководства как да се интегрират СЕО дейности във формалното и неформалното образование. Неформалните образователни процеси за развитие на СЕО компетенции ще бъдат предоставени от всички партньорски страни.
ИП2: Създаване на обучителен метод за учители, които след това ще обучават децата по въпросите на различните измерения на СЕО. Обучението ще бъде проведено след това от всички партньори с учители в техните страни. След това ще има пилотна дейност, провеждана в продължение на цяла академична година, по време на която учителите ще използват разработения обучителен метод в своите класове, за да помогнат на учениците да развият измеренията на СЕО.
ИП3: Създаване на интернет приложение (App) за възрастни (родители, учители), превеждащо ги през компонентите и компетенциите за СЕО и задаващо ежедневни дейности, които да подобрят техния емоционален потенциал и да доведат до личностно развитие.
ИП4: Обучителният метод създаден в рамките на ИП2 ще бъде оценен и съответно модифициран, след това ще бъде адаптиран, за да се превърне в платформа за електронно обучение.
Всички проектни дейности, резултати и продукти целят да направят учителите, родителите, учениците и европейската общност по-осъзнати по отношение на значението на СЕО и как по подходящ начин да го развиват и използват.