Резюме на доклад по InCrea+

Целта на методическия материал по проект InCrea+ е да представи нови знания относно възможни начини за използване на изкуство за прилагане на образователни теории и практики (позитивно младежко развитие, универсален дизайн за обучение, образователна арт-терапия), включващо образование, мултикултурализъм и благосъстояние.

Преките бенефициенти на методическия материал са учители, училищен персонал, ученици в сферата на изкуствата, експерти, заети в креативния и културен сектор (CCS), образователни експерти и изследователи.

Докладът представя резултатите от две проучвания, които описват гледната точка на учители и експерти, ангажирани в културния сектор. Проучванията са насочени към събиране на информация за по-добро разбиране на знанията, мненията, очакванията, желанията и предизвикателствата, пред които са изправени обучители що се отнася до приобщаващото образование. Данните бяха събрани от април до юни 2021 г. чрез гугъл въпросници.

Тук можете да намерите резюме на доклада на български език: https://increaplus.eu/wp-content/uploads/2021/11/InCrea_Report-summary_BG.pdf