25 до 25 – прес-съобщение

25 до 25 – 25 културни преживявания до 25 годишна възраст

Интензивни културни преживявания за насърчаване на социалното включване

 

Борба със социалното изключване чрез култура

Всички имат право на качествено и включващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържат и придобиват умения, които дават възможност за пълноценно участие в обществото и успешно управление на прехода към пазара на труда’ (EC, 2018). 

 

Наскорошни проучвания показват, че млади хора, които не са включени в обучителен процес, които нямат заетост и които са принудени да се борят със социални и икономически проблеми, нямат лесен достъп до културни преживявания и това сериозно влияе на техния личен живот и на участието им в обществото.

 

Kултурното преживяване, според определението на UNESCO, означава готовност за включване или взаимодействие с материално културно и природно наследство, с цел съзнателно укрепване или обогатяване на умения, знания или отношение.

 

Ключови цели на 25 до 25

В този контекст проект 25 до 25 цели да интензифицира културните преживявания на маргинализирани млади хора на възраст от 15 до 21 години и да създаде рамка за културни преживявания, които са достъпни в Европа, за да им помогне да постигнат 25 културни преживявания до достигането на възраст от 25 години.

Важен аспект на проекта е транснационалното измерение, което позволява на младите хора и на младежки организации – посредством взаимен обмен и споделени подходи – да разберат, оценят и уважават различните културни и езикови проявления, а от там и да укрепят своите връзки с европейското културно наследство и да се фасилитира познаването и оценяването му, което от своя страна ще укрепи толерантността, отвореното и гъвкаво отношение.  

За постигането на тази цел, седем организации от Великобритания, Италия, България, Испания, Гърция и Унгария, работещи с млади хора от цяла Европа, стартираха своето сътрудничество, за да изработят четири интелектуални продукта:

 

Резултатите по проекта:

1.      Ръководство с най-добри практики в сферата на включването в културни дейности

2.      Матрица с културни дейности в Европа

3.      Рамка за учебна програма с културни обекти

4.      Дигиталната платформа 25 до 25

Партньорите по проекта проведоха проучвания в своите страни относно техниките, използвани от младежки организации за повишаване на нивото на културна ангажираност сред младите хора. Резултатите ще бъдат обобщени в Ръководство с най-добри практики в сферата на включването в културни дейности в Европа, документ от 20 страници за младежки организации, относно ефективното използване на методи за културно ангажиране сред младежи и младежки групи, който ще бъде достъпен февруари 2022 г.

 

В същото време, екипът по проекта започна работа по Матрица с културни дейности в Европа, която ще бъде готова възможно най-скоро, ориентирана към младежи извън образование, обучение и заетост, както и всички други заинтересовани млади хора, като ще включва 175 културни дейности в 6 европейски страни. По този начин младите хора ще получат достъп до европейска култура в широк набор от малки и големи градове и региони в Европа. В допълнение към това, младежки организации ще получат възможност за вдъхновение от матрицата с културни преживявания в цяла Европа.

 

Следващи стъпки

Следващите стъпки на консорциума ще бъдат насочени към създаване на рамка за разработване на учебна програма с културни обекти за ученици и обучаеми, която ще е готова към края на 2022 г., която също така ще позволи на младежки работници и обучители да разработят свои лични програми за неформално обучение чрез културни дейности. Партньорите по проекта ще разработят единна рамка за Европа, която ще бъде достатъчно гъвкава за предлагане на възможности за включване на конкретни обучителни цели в зависимост от потребностите на всеки младежки работник, който реши да я използва с цел създаване на собствена програма, позволявайки по този начин транснационално учене и вдъхновяване на други хора да учат за различната история и култури в Европа.

 

Ключов резултат на проекта ще бъде Дигиталната платформа 25 до 25, която ще функционира като хранилище за всички инструменти, създадени по проекта и ще позволява от една страна младите хора, които я използват да създават свое собствено обучително портфолио и да картографират своето пътешествие сред културните преживявания, и от друга страна на младежките работници да създават свои собствени културни програми, насочени към културни възможности и преживявания в техните региони.

 

Още новини?

Ако сте младежка организация, която се интересува от проучване на нови иновативни инструменти и неформални обучителни методологии или младеж, който желае да открива културния свят на Европа, свържете се със zornitsastaneva@gmail.com.  ·        25 до 25 – Двадесет и пет културни преживявания до двадесет и пет годишна възраст

·        EACEA – програма Erasmus +, Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Стратегически партньорства в област младеж

·        Главна цел: повишаване на културните преживявания на маргинализирани младежи на възраст между 15 и 21 години

·        Партньори:

o   ASPIRE-IGEN GROUP LIMITED (Великобритания, координатор)

o   HIDAK IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY (Унгария)

o   FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE CULTUTAL AND BUSINESSPOTENTIAL OF CIVIL SOCIETY (България)

o   INFORMATION TECHNOLOGY FOR MARKET LEADERSHIP (Гърция)

o   CESIE (Италия)

o   DRAMBLYS (Испания)

o   HELLENIC YOUTH PARTICIPATION (Гърция)

 

Контакти:

Website: www.25by25project.com 

Facebook страница: https://www.facebook.com/25by25Project 

Twitter страница: https://twitter.com/25by25project  

Instagram страница: https://www.instagram.com/25by25project 

Youtube страница: https://www.youtube.com/channel/UCdKGCB5Vm7yGmmf2jEBz_fg